Sign In
  • A-
  • A
  • A+
  • ع
  • A-
  • A
  • A+
  • ع

Graduate Honour List

Honour List of Graduates

Year 2018-2019

Aisha Javed Khan
Asma Sultan Kayed Alqassimi
Asmaa Abdulrahman Barakji
Faaiza Sadiq  Moinuddeen Sadiq Basha
Haya Hani Abdel Karim Khalaf
Heba Adham Ezzi
Neema M. Awad
Ola Marwan Musa Sunjaq
Radhiya Rashid Khamis Alrajaby
Rahab  Sohail
Rameez M. Kh. A. Al-Daour
Sara Abbas Ali Ahmed Alwatani
Shaima' Nizar Naji Alassaf
Sondos Ahmed Mohamed Khattab
Zaina Ahmed Atef Kalaji