Sign In
  • A-
  • A
  • A+
  • ع
  • A-
  • A
  • A+
  • ع

Our Team


​Name Title ​Email
​Dr. Salah Taher AL Haj ​Vice Chancellor for community Affairs   salah@sharjah.ac.ae


​Mariam Sultan AlShamsi ​Administrative Assistant Malshamsi@sharjah.ac.ae