Arabic-RoadMap

Ò«¨à∏d á∏HÉb ájƒæ°ùdG •É°ùbC ’G á©eÉ÷G ¬Ñ∏£àJ ÉŸ É≤ah á°ü°üîàe äÉbÉ°ùe ‘π«é°ùàdG ∞㵟G ájõ«∏‚E ’G á¨∏dG èeÉfôH ‘ á©ØJôe äÉLQO ≈∏YÚ∏°UÉ◊G áÑ∏£∏d øµÁ ,ÉeƒªY* á«Hô©dG á¨∏dÉH ¢S q QóJ èeGôH* .www.sharjah.ac.aeá©eÉé∏d ÊhεdE ’G ™bƒŸG IQÉjR AÉLôdG äÉeƒ∏©ŸG øe ójõŸ á©eÉ÷G ‘ ᫪∏©dG äÉ°ü°üîàdG ¢†©H º¡dƒNód -ΩÉ©dG QÉ°ùŸG – ájƒfÉãdG IOÉ¡°T »∏eÉ◊ á«°ù«°SC ÉàdG áæ°ùdG π°üØdG ‘ 24^380 48,760 ∞㵟G ájõ«∏‚E ’G á¨∏dG èeÉfôH* ( É k «YƒÑ°SC G áYÉ°S 25 ) 31,049 اﻟﻜﻠﻴﺎت وﺣﻘﻮل اﻟﺘﺨﺼﺺ ﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس ودرﺟﺔ اﻟﺪﺑﻠﻮم اﻟﻌﺎم م ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ äÉ«∏µdG äÉ°SGQódGh á©jöûdG á«∏c á«eÓ°SE ’G Ωƒ∏©dGh ÜGOB ’G á«∏c á«YɪàLE ’Gh á«fÉ°ùfE ’G ¿ƒfÉ≤dG á«∏c ∫É°üJE ’G á«∏c ∫ɪYC ’G IQGOE G á«∏c á∏«ª÷G ¿ƒæØdG á«∏c º«ª°üàdGh Ωƒ∏©dG á«∏c á°Sóæ¡dG á«∏c á«JÉeƒ∏©ŸGh áÑ°Sƒ◊G á«∏c á«ë°üdG Ωƒ∏©dG á«∏c Ö£dG á«∏c ¿Éæ°SC ’G ÖW á«∏c Ö£dG á«∏µd á«°ù«°SC ÉàdG áæ°ùdG ¿Éæ°SC ’G ÖW á«∏µd á«°ù«°SCÉàdG áæ°ùdG ádó«°üdG á«∏c äGQÉ°ùŸGh äÉ°ü°üîàdG *øjódG ∫ƒ°UC G *¬dƒ°UC Gh ¬≤ØdG *É¡HGOB Gh á«Hô©dG á¨∏dG É¡HGOB Gh ájõ«∏‚E ’G á¨∏dG *á«eÓ°SE ’G IQÉ°†◊Gh ïjQÉàdG *(»MÉ«°ùdG OÉ°TQ’G) á«eÓ°SE ’G IQÉ°†◊Gh ïjQÉàdG *´ÉªàL’G º∏Y á«dhódG äÉbÓ©dG É¡HGOB Gh á«°ùfôØdG á¨∏dG *IôµÑŸG ádƒØ£dG á«HôJ *¿ƒfÉ≤dG *á«fhεdE ’G áaÉë°üdG *¿ƒjõØ∏àdGh áYGPE ’G *áeÉ©dG äÉbÓ©dG *»ªbôdG »eÓYE ’G º«ª°üàdG ájõ«∏‚’G á¨∏dÉH …Ògɪ÷G ∫É°üJ’G áÑ°SÉëŸG (ájöûÑdG OQGƒŸG IQGOE G / ΩÉ©dG ´É£≤dG IQGOE G / ≥jƒ°ùJ / IQGOE ’G) ∫ɪYC ’G IQGOE G πjƒªàdG äGOGóe’G á∏°ù∏°S IQGOE G á∏«ª÷G ¿ƒæØdG »∏NGódG º«ª°üàdG äÉLƒ°ùæŸGh AÉjRC ’G º«ª°üJ »FôŸG ∫É°üJ’G AÉ«ª«µdG á«≤«Ñ£àdG AÉjõ«ØdG äÉ«°VÉjôdG ó©H øY QÉ©°ûà°S’Gh á«dhÎÑdG ¢VQC ’G Ωƒ∏Y • ájƒ«◊G äÉ«æ≤àdG á«fóŸG á°Sóæ¡dG á°Sóæ¡dG IQGOE Gh á«YÉæ°üdG á°Sóæ¡dG á«fhεdE ’Gh á«FÉHô¡µdG á°Sóæ¡dG ájQɪ©ŸG á°Sóæ¡dG ᫵«fɵ«ŸG á°Sóæ¡dG IOóéàŸGh áeGóà°ùŸG ábÉ£dG á°Sóæg ájhƒædG á°Sóæ¡dG √É«ŸG á«∏–h á«FÉ«ª«µdG á°Sóæ¡dG ܃°SÉ◊G á°Sóæg ܃°SÉ◊G º∏Y IOó©àŸG §FÉ°SƒdG - äÉeƒ∏©ŸG á«æ≤J ∫ɪYC ’G äÉeƒ∏©e º¶f • á«Ñ£dG äGÈàîŸG Ωƒ∏Y • »Ñ£dG »°ü«î°ûàdG ôjƒ°üàdG • ¢†jôªàdG • á«ë°üdG äÉeóÿG IQGOE G • á«Ä«ÑdG áë°üdG Ωƒ∏Y • äÉ«ª◊Gh á«LÓ©dG ájò¨àdG »©«Ñ£dG êÓ©dG áMGô÷Gh Ö£dG ¿Éæ°SC ’Gh ºØdG áMGôLh ÖW ádó«°üdG IOÉ¡°ûdG ´ƒfh ∫ƒÑ≤dG ä’ó©e (Ωó≤àe/ΩÉY) %70 (Ωó≤àe/ΩÉY) %70 %80 (ΩÉY) %75 (Ωó≤àe) %80 (ΩÉY) %75 (Ωó≤àe) (Ωó≤àe/ΩÉY) % 70 %7٠ (Ωó≤àe) %75 (ΩÉY) (Ωó≤àe/ΩÉY) %70 (Ωó≤àe/ΩÉY) %70 (Ωó≤àe) %75 %75 (Ωó≤àe) (%70Ωó≤àe/ΩÉY) (%70Ωó≤àe/ΩÉY) (%75 ΩÉY/%70 Ωó≤àe) (Ωó≤àe/ΩÉY) %75 %75 (Ωó≤àe) %90 (Ωó≤àe) %85(Ωó≤àe) %80 (Ωó≤àe) (Ióªà©ŸG äÉYÉ°ùdG) á°SGQódG Ióe (Ω . ¢S) 126 (Ω . ¢S) 126 (Ω . ¢S) 123 (Ω . ¢S) 123 (Ω . ¢S) 123 (Ω . ¢S) 123 (Ω . ¢S) 123 (Ω . ¢S) 123 (Ω . ¢S) 123 (Ω . ¢S) 123 (Ω . ¢S) 126 (Ω . ¢S) 123 (Ω . ¢S) 123 (Ω . ¢S) 123 (Ω . ¢S) 123 (Ω . ¢S) 123 (Ω . ¢S) 123 (Ω . ¢S) 123 (Ω . ¢S) 123 (Ω . ¢S) 123 (Ω . ¢S) 129 (Ω . ¢S) 129 (Ω . ¢S) 129 (Ω . ¢S) 129 (Ω . ¢S) 123 (Ω . ¢S) 123 (Ω . ¢S) 123 (Ω . ¢S) 123 (Ω . ¢S) 124 (Ω . ¢S) 135 (Ω . ¢S) 134 (Ω . ¢S) 132 (Ω . ¢S) 158 (Ω . ¢S) 132 (Ω . ¢S) 133 (Ω . ¢S) 131 (Ω . ¢S) 131 (Ω . ¢S) 132 (Ω . ¢S) 123 (Ω . ¢S) 123 (Ω . ¢S) 123 (Ω . ¢S) 134 (Ω . ¢S) 137 (Ω . ¢S) 137 (Ω . ¢S) 134 (Ω . ¢S) 134 (Ω . ¢S) 134 (Ω . ¢S) 138 ᫵«æ«∏cE G á«ÑjQóJ áæ°S+äGƒæ°S 5 + á«°ù«°SC ÉJ áæ°S ᫵«æ«∏cE G á«ÑjQóJ áæ°S+äGƒæ°S 5 + á«°ù«°SC ÉJ áæ°S á«°SGQO áæ°S á«°SGQO áæ°S (Ω . ¢S) 170 ﻗﺴﺎط اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺑﺎﻟﺪرﻫﻢ ا 39,000 39,000 39,014 39,014 39,014 39,014 39,014 39,014 39,014 39,014 42,046 53,970 53,970 53,970 53,970 53,970 52,556 52,556 52,556 52,556 49,232 49,232 49,232 49,232 48,760 48,760 48,760 50,000 48,760 52,556 52,556 52,556 57,592 57,592 57,592 57,882 57,592 52,556 52,556 52,556 52,556 51,538 51,538 51,538 51,538 51,538 51,538 51,538 107,545 104,521 80,659 78,391 55,799 •

ﺷﺮوط وﻣﺘﻄﻠـــﺒﺎت اﻟﻘﺒـــﻮل ﻟﻠﺪراﺳﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺸﺎرﻗﺔ .á©eÉ÷G ‘ÖdÉ£dG ∫ƒÑb øª°†j ’ ∫ƒÑ≤∏d •hô`°ûdG AÉØ«à°SG ∂dòd ,IOhóèeGÈdG ¢†©H ‘ IôZÉ°ûdG óYÉ≤ŸG :á¶MÓe ÒãµH ≈∏YC G ¿ƒµj Ée IOÉY ábQÉ°ûdG á©eÉL‘∫ƒÑ≤dG ∫ó©e ¿C G ’E G .%70 ƒg á©eÉ÷G èeGôH ‘∫ƒÑ≤∏d »ª∏©dG åëÑdGh ‹É©dG º«∏©àdG IQGRh ¬eõ∏à°ùJ ÉŸ É≤ah ∫ó©ª∏d ≈fOC ’G ó◊G * .á©eÉ÷G èeGôH ≈∏Y ¢ùaÉæàdG Ió°T¤E G Gô¶f ∂dP øe 2022 ôjGÈa .»°SQóŸG º«∏©àdG ‘πbC ’G ≈∏Y áæ°S 12 Ióe ΩÉ“E G ó©H áeÉ©dG ájƒfÉK IOÉ¡°T ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G • .áeÉ©dG ájƒfÉãdG RÉ«àL’ äGQÉÑàNG èFÉàf …C Gh áeÉ©dG ájƒfÉãdG IOÉ¡°Th äÉeÓY ∞°ûcËó≤J »¨Ñæjh .¥Éëàd’G Ö∏W ≈∏Y ∂dPh º¡JÉÑZQ Ö°ùM áÑJôe äÉ°ü°üîàdG øe º¡JGQÉ«àNG ¿É«H Úeó≤àŸG ≈∏Y • á«∏cπc‘ É¡dƒÑb Qô≤ŸG OGóYC ’G :»JCÉj ÉŸ É©ÑJ á©eÉ÷G äÉ«∏c ≈∏YÚdƒÑ≤ŸG ™jRƒJ ºàj • .º¡J’ó©e π°ù∏°ùJ h áÑ∏£dG äÉÑZQ äÉjƒdhC G Ö°ùMh ,á«HÉ©«à°S’G É¡JQób Ö°ùM ,º«ª°üàdGh á∏«ª÷G ¿ƒæØdG ,¿ƒfÉ≤dG ,∫ɪYC’G IQGOE G ,á«eÓ°SE ’G äÉ°SGQódGh á©jöûdG äÉ«∏µH ¥ÉëàdÓd ٪٧٠ øY π≤j ’ ìÉ‚ ∫ó©e ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G • .á«YɪàL’Gh á«fÉ°ùfE ’G Ωƒ∏©dGh ÜGOB ’Gh ,∫É°üJ’G .á«°üî°T á∏HÉ≤e ¤E G ∫É°üJ’G á«∏c¤E G ¿ƒeó≤àŸG ™°†îj ɪc • ¿ƒdƒÑ≤ŸG áÑ∏£dG ™°†îjh .Ωƒ∏©dG á«∏µd %٧٠h .á«ë°üdG Ωƒ∏©dG ,á°Sóæ¡dG äÉ«∏µH ¥ÉëàdÓd ٪٧٥ øY π≤j ’ ìÉ‚ ∫ó©e ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G »¨Ñæj • ∫ó©e ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G »¨Ñæ«a ,Ö£dG á«∏c‘∫ƒÑ≤∏d ÉeC G .AÉjõ«ØdGh äÉ«°VÉjôdG ‘ QÉÑàNG ¤E G Ωƒ∏©dG á«∏c‘܃°SÉ◊G º∏Y º°ùb ‘h á°Sóæ¡dG á«∏c‘ .≈fOC G k GóM ٪٨٠ øY π≤j ’ ∫ó©e øY ádó«°üdG á«∏ch .%٨٥ ¿Éæ°SC ’G ÖW á«∏c‘∫ƒÑ≤∏dh ,٪٩٠ øY π≤j ’ ìÉ‚ .(á«dhódG ÉjQƒdɵÑdG áLQO) É¡dOÉ©j Ée hC G ájƒfÉãdG Ωƒ∏HO IOÉ¡°T • .∂dP ó«Øj Ée QÉ°†ME Gh áeÉ©dG ájƒfÉãdG IOÉ¡°ûdG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G óæY áæ°S ١٢ á°SGQO ΩÉ“E G • .∫ƒ°UC ’G Ö°ùM ábó°üe öûY ÊÉãdG h öûY …OÉ◊G h öTÉ©dG ∞°üdG äGOÉ¡°T øY ï°ùf • .áëfÉŸG ádhódG ‘ á«eƒµ◊G äÉ©eÉ÷G ‘ IOÉ¡°ûdG √òg ∫ƒÑb ó«Øj Ée QÉ°†MEG • .öûY ÊÉãdG ∞°üdG ‘ÖdÉ£dG É¡°SQO »àdG OGƒŸG ∫ÓN øe (Ωó≤àe hC G ΩÉY) IOÉ¡°ûdG QÉ°ùe ójó– ºàj • Ωƒ∏©dGh äÉ«°VÉjôdG) :»gh πbC ’G ≈∏Y á«°SGQO ä’É› (٤) ≈∏Y áYRƒe ájƒfÉãdG á°SGQódG ΩÉ“E G á∏Môe ‘πbC ’G ≈∏Y ìÉéæH OGƒe (٦) á°SGQO ΩÉ“E G • .ájõ«∏‚E’G á¨∏dG »g º«∏©àdG á¨d ¿ƒµJ ¿C G ≈∏Y (äɨ∏dGh á«YɪàL’G äÉ°SGQódGh πbC’G ≈∏Y IóMGh Iôe AÉjõ«ØdGh ÚJôe AÉ«ª«µdGh ÚJôe AÉ«MC ’G OGƒe á°SGQO ádó«°üdG hC G ¿Éæ°SC ’G ÖW ,Ö£dG äÉ°ü°üîJ á°SGQóH ÖZGôdG ÖdÉ£dG ≈∏Y • .(١٢,١١,١٠ ±ƒØ°U) áeÉ©dG ájƒfÉãdG πMGôe ‘ .AÉ«ª«µdG hC G AÉ«MC ’G IOÉe ‘ öûY ÊÉãdG ∞°üdG IOÉ¡°T ‘ (B) ôjó≤J øY π≤j ’ ∫ó©Ã • .á«dɪ°ûdG GóædôjC G hC G Góæ∏൰SG øe É¡dOÉ©j Ée hC G (IGCSE, GCSE, GCE) á«fÉ£jÈdG ájƒfÉãdG IOÉ¡°T • .É«ª°SQ ∂dP ó«Øj Ée QÉ°†ME Gh ájƒfÉãdG IOÉ¡°ûdG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G óæY áæ°S ١٢ á°SGQO ΩÉ“E G ÖdÉ£dG ≈∏Y ÖLƒàj • A-level/AS Level (Ωó≤àŸG) ‹É©dG iƒà°ùŸG ‘h IGCSE/GCSE IOÉ¡°T ™e (O Level) …OÉ©dG iƒà°ùŸG ‘ìÉéæH πbC ’G ≈∏Y OGƒe ٧ ΩÉ“E G • .º«ª°üàdGh ¿ƒæØdGh ,á«YɪàL’G äÉ°SGQódG ,äɨ∏dG ,äÉ«°VÉjôdG :‘πbC’G ≈∏Y á«°SGQO ä’É›á©HQC G ≈∏Y OGƒŸG πªà°ûJ ¿CG ≈∏Y GCE IOÉ¡°T ™e AS Level ‹É©dG iƒà°ùŸG ‘h ,≈fOC G k GóM (C) ôjó≤J ≈∏Y IGCSE/GCSE IOÉ¡°T ‘ O Level …OÉ©dG iƒà°ùŸG ‘ÖdÉ£dG π°üëj ¿C G Öéj • .πbC ’G ≈∏Y (E) ôjó≤J ≈∏Y GCE IOÉ¡°T ‘ A Level Ωó≤àŸG iƒà°ùŸG ‘h ,≈fOC G k GóM (D) ôjó≤J ≈∏Y GCE IOÉ¡°T ‘ .á«fÉ£jÈdG ájƒfÉãdG IOÉ¡°ûdG ‘ OGƒe ™Ñ°S ≈∏YC G äÉLQO ÖdÉ£∏d Ö°ù– • π≤j ’ ôjó≤àH (O-Level) …OÉ©dG iƒà°ùŸG ‘ OGƒe ¢ùªN ≈fOC G óëH ºàj ¿C G ádó«°üdG hC G ¿Éæ°SC ’G ÖW ,Ö£dG äÉ°ü°üîJ á°SGQóH ÖZGôdG ÖdÉ£dG ≈∏Y • iƒà°ùŸG ‘ OGƒe â°S ≈fOC G óëH ºàj ¿C G hC G .AÉ«MC ’G hC G AÉ«ª«µdG IOÉe º¡æe •Î°ûjh (B) øY π≤j ’ ôjó≤àH (AS-Level) ‹É©dG iƒà°ùŸG ‘ÚJOÉeh (B) øY .AÉ«MC ’G hC G AÉ«ª«µdG IOÉe »gh (C) øY π©j ’ ôjó≤àH (A-Level) Ωó≤àŸG iƒà°ùŸG ‘ IOÉeh (B) øY π≤j ’ ôjó≤àH (O-Level) …OÉ©dG á```eÉ```Y äÉ```ª«∏©J áeÉ©dG ájƒfÉãdG IOÉ¡°T ´ôØdG ‘) É¡dOÉ©j Ée hC G (ΩÉ©dG hC G Ωó≤àŸG Ée hC G áeÉ©dG ájƒfÉãdG IOÉ¡°T (Ωó≤àŸG ´ôØdG) É¡dOÉ©j Ö°ùM ájƒfÉãdG IOÉ¡°ûdG »µjôeC ’G ΩɶædG Ö°ùM ájƒfÉãdG IOÉ¡°ûdG ÊÉ£jÈdG ΩɶædG º«∏©àdG Ωɶf á```eÉ```Y äÉ```ª«∏©J رﺳﻮم اﻟﺴﻜﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ øµ°ùdG ´ƒf ¢ùcƒ∏jO OôØe ΩɪMh ïÑ£e ™e á∏°üØæe áaôZ :õ«‡OôØe ∑ΰûe ΩɪMh ïÑ£e ™e á∏°üØæe áaôZ :…OÉY OôØe ¢ùcƒ∏jO »FÉæK ΩɪMh ïÑ£e ™e Ú°üî°ûd ácΰûe áaôZ :õ«‡»FÉæK ¢UÉî°TC G á©HQC ’ ∑ΰûe ΩɪMh ïÑ£e ™e Ú°üî°ûd ácΰûe áaôZ :…OÉY »FÉæK ∑ΰûe »LQÉN ΩɪMh ïÑ£e ™e ¢UÉî°TC G çÓãd áaôZ :»KÓK ºgQO - ájƒæ°ùdG Ωƒ°SôdG 14,742 8,488 7,326 4,366 4,060 3,255 2,444 ºgQO - »Ø«°üdG π°üØdG Ωƒ°SQ 3,402 1,965 1,412 1,248 942 754 565 ºgQO -á«∏°üØdG Ωƒ°SôdG 7,371 4,244 3,663 2,183 2,030 1,628 1,222

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ1NzAwMQ==