Sign In
 • A-
 • A
 • A+
 • A-
 • A
 • A+
 • ع
 • Compliance and Internal AuditMore
 • Compliance and Internal AuditMore
 • Compliance and Internal AuditMore
 • Compliance and Internal AuditMore
Contact Us
Abdul Rashid Mohammed
Director, Compliance and Internal Audit Office, Tel: 06-5053007
Email : a.rashid@sharjah.ac.ae
 
Rashida Ali Hashim
Compliance Officer, Tel: 06-5053006
Email: rashida@sharjah.ac.ae

Anum Akbar
Compliance Officer, Tel: 06-5053008
Email: aakbar@sharjah.ac.ae